مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

ت:                                                                     44 3-3-4- انجام امور باکتریولوژیک:                                                                44 3-4- ژنوتایپینگ ایزوله های سالمونلا با استفاده از روش MLVA                                     46 3-4-1- انجام آزمایش PCR جهت تکثیر لوکوس های VNTR                                      46 3-4-2- الکتروفورز محصولات VNTR                                                                  50 3-4-3- محاسبه Read more…

By user7, ago