کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ- قسمت ۶

مهم ترین مواد غذایی که برای بررسی خصوصیات عمل گرایی آن‌ ها مورد تحقیق قرار گرفته اند، ترکیبات شیمیایی فنولیک با منشاء گیاهی، باکتری‌های پروبیوتیک،…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲۰

میزان استفاده از خدمات مشاورهای در امر خرید و فروش سهام   ادامه جدول ۳-۱- شاخصها و ابعاد موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام…