n=(126915(1.96)_(.5⁄2)^2.5*.5)/(〖(.05)〗^2 (126915-1)+(1.96)_(.5⁄2)^2.5*.5)383 =
که در آن:
N= حجم جامعه آمار؛
n= حجم نمونه؛
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 965/1 می‌باشد؛
P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می‌توان آن را 5/0 در نظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می‌رسد؛
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q=1-p)؛
e= مقدار اشتباه مجاز.
روش نمونه گیری نیز در تحقیق حاضر نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.
3-4- روش گردآوری داده‌ها
ابزار گردآوری داده‌ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه می‌باشد.
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، فصلنامه‌ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، سازمانها و نهادهای آموزشی، پایان‌نامه‌های تحصیلی و جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات از قبیل اینترنت و … می‌باشد. ابتدا شاخصها و مؤلفه‌های هر متغیر که در جدول (3-1) آورده شده است برای هر یک از عوامل تعریف گردیدند.
جدول (3-1): عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک
ردیف
ابـــــــعـاد
تعــــریــف
شاخصها
1
انتظار عملکرد مطلوب
درجه و اندازه‌ای که یک فرد معتقد است استفاده از سیستم به او کمک می‌کند، منفعتی در عملکردش به دست آورد.
سرعت، عملکرد شغلی، بهره‌وری، کارایی، سهولت، آسانی و مفید بودن
2
انتظارات کارکردی
درجه و اندازه سهولت در ارتباط با استفاده از سیستم است.
قابل کنترل بودن، روشن و قابل فهم بودن، انعطاف‌پذیر بودن، سهولت.
3
تمایلات رفتاری
نشانه‌ای از آمادگی فرد برای انجام رفتاری خاص است.
عاقلانه، دلپذیر (خوشایند)، جذاب
4
نفوذ اجتماعی
درجه‌ای که در آن یک فرد درک می‌کند عقاید سایر افراد در استفاده از سیستم جدید برای او مهم است.
حمایت، تفکر و نظر افراد مهم و تأثیرگذار
5
امنیت و اعتماد
میزان حس خوش‌بینی و تمایل به برقراری یک ارتباط و مبادله تعریف شده است.
شایستگی و توانایی، درستی و صحت، خیرخواهی، اعتماد کلی.
6
استفاده واقعی
واکنش قابل مشاهده فرد در موقعیتی خاص برای هدف مشخص.
مدت استفاده، تکرار استفاده
در نهایت در این تحقیق پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان که بصورت محقق ساخته می‌باشد دارای 27 سؤال می‌باشد و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه‌گیری شده است و دارای 6 خرده مقیاس می‌باشد؛ عامل انتظار عملکرد یا سودمندی ادراک شده مشتمل بر 6 سؤال، عامل انتظار تلاش یا سهولت استفاده ادراک شده مشتمل بر 5 سؤال، عامل قصد رفتاری یا قصد استفاده مشتمل بر 4 سؤال، عامل نفوذ اجتماعی مشتمل بر 4 سؤال، عامل اعتماد مشتمل بر 5 سؤال و عامل استفاده واقعی مشتمل بر 3 سؤال می‌باشد. با توجه به اینکه در مقیاس لیکرت اندازه‌گیری پاسخها به صورت کیفی است، لذا برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی از گزینه‌های اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 استفاده می‌شود.
3-6- روائی و پایائی ابزار سنجش
3-6-1- روائی ابزار سنجش
در تحقیق حاضر برای تعیین روائی22 ابزار جمع‌آوری اطلاعات، از روایی صوری یا نمادین استفاده گردیده است، بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، ابتدا در اختیار استاد محترم راهنما و همچنین اساتید مدیریت بازرگانی و کارشناسان امر و خبره قرار داده شده تا در رابطه با روایی پرسشنامه، اینکه سؤالات طرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه‌گیری می‌کند یا نه؟ اظهارنظر نماید. بعد نظرهای اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغیرات لازم در سؤالات بوجود آمد.
3-6-2- پایائی ابزار سنجش
برای برآورد پایایی23 پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس مقدار آلفا با استفاده از نرم‌افزار SPSS مطابق جدول (3-2) بدست آمده است. بنابراین می‌توان گفت: اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگی با یکدیگر دارند و دوماً پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می‌باشد.
جدول (3-2): پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ
798/0
انتظار عملکرد
806/0
انتظارات کارکردی
865/0
تمایلات رفتاری (قصد استفاده)
799/0
نفوذ اجتماعی
888/0
امنیت و اعتماد
901/0
استفاده واقعی (رفتار)
855/0
پایایی کل پرسشنامه
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آماره آزمون T تک نمونه‌ای و سطح خطای برآوردی (Sig) و برای رتبه‌بندی عوامل از آنالیز واریانس فریدمن استفاده می‌گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
در این فصل داده‌هایی که از طریق پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده بدست آمده‌اند، با استفاده از دو روش آمار توصیفی و آمار اسنتباطی در سه بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب که ابتدا با توصیف نظرهای نمونه آماری در رابطه سؤالات از جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط استفاده گردیده است و سپس با استفاده از آمار استنباطی مورد آزمون قرار گرفته تا عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک (از سوی مشتریان) مشخص شوند. به این صورت که برای آزمون فرضیه‌های تحقیق حاضر از آماره آزمون T تک نمونه‌ای و سطح معناداری استفاده می‌گردند.
4 ـ 2- توصـیف آماری متغیرهای جمعیت‌شناختی سؤالات پرسشنامه
1. جنسیت: 78% از پاسخ‌دهندگان مرد و 22% زن بوده‌ است.
پاسخ‌های بدست آمده از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده برای سؤال فوق بصورت جدول (4-1) می‌باشد:
جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت
مرد
زن
بدون پاسخ
جمع
فراوانی
299
84
383
درصد
78
22
100
نمودار (4‌- 1): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت
جدول و نمودار (4 – 1)، نشان می‌دهند که 78 درصد از نمونه آماری مرد و 22 درصد زن می‌باشد.
2. میزان تحصیلات: 7% زیر دیپلم، 17% دیپلم و 38% فوق دیپلم و 38% لیسانس و بالاتر بوده است. پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده برای سؤال فوق بصورت جدول (4-2) می‌باشد:
جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
بدون پاسخ
جمع
فراوانی
146
65
146
26
383
درصد
38
17
38
7
100
نمودار (4-2): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات
بر اساس جدول و نمودار (4-2)، 18 درصد از نمونه آماری پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، 17 درصد از نمونه ‌آماری پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم، 38 درصد از نمونه ‌آماری پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و 7 درصد از نمونه ‌آماری پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر تشکیل داده ‌است.
4 ـ 3- توصـیف آماری شاخصهای مرکزی و پراکندگی عاملهای تحقیق
پاسخ‌های بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری شده برای متغیرهای تحقیق، که از مجموع پاسخ‌های داده شده به سؤالات هر متغیر محاسبه گردیده است، در جدول (4-3) آورده شده است.
جدول (4- 3): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به متغیرهای تحقیق
انحراف معیار
میانگین
حداکثر
حدأقل
تعداد نمونه
02/1
43/3
5
1
383
انتظار عملکرد
09/1
28/3
5
1
383
انتظارات کارکردی
96/0
53/3
5
1
383
تمایلات رفتاری (قصد استفاده)
83/0
61/3
5
1
383
نفوذ اجتماعی
17/1
03/3
5
1
383
امنیت و اعتماد
11/1
04/3
5
1
383
استفاده واقعی (رفتار)
بر اساس جدول (4-3) که شاخصهای مرکزی و پراکندگی توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات مربوط به هر عامل را نشان می‌دهد، میانگین عوامل انتظار عملکرد، انتظارات کارکردی، تمایلات رفتاری (قصد استفاده)، نفوذ اجتماعی، امنیت و اعتماد و استفاده واقعی (رفتار) از نظر پاسخگویان به ترتیب 43/3، 28/3، 53/3، 61/3، 03/3 و 04/3 می‌باشد که نمودار توزیع فراوانی پاسخ‌های نمونه آماری به هر یک از عوامل تحقیق در زیر آورده شده است.
نمودار (4-3): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به عامل انتظار عملکرد
نمودار (4-4): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به عامل انتظارات کارکردی
نمودار (4-5): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به عامل تمایلات رفتاری (قصد استفاده)
نمودار (4-6): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به عامل نفوذ اجتماعی
نمودار (4-7): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به عامل امنیت و اعتماد
نمودار (4-8): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به عامل استفاده واقعی (رفتار)
4 ـ 4- آزمون آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع عاملهای تحقیق
در این تحقیق به منظور بررسی نرمال بودن توزیع عاملهای تحقیق از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف بهره گرفته می‌شود که جدول (4-4) نتیجه این آزمون را نشان می‌دهد.
جدول (4- 4): نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
سطح معناداری
پارامترهای نرمال
انحراف معیار
میانگین
نمونه
185/0
02/1
43/3
383
انتظار عملکرد
088/0
09/1
28/3
383
انتظارات کارکردی
110/0
96/0
53/3
383
تمایلات رفتاری (قصد استفاده)
057/0
83/0
61/3
383
نفوذ اجتماعی
099/0
17/1
03/3
383
امنیت و اعتماد
149/0
11/1
04/3
383
استفاده واقعی (رفتار)
مطابق اطلاعات مندرج در جدول (4-4) و با توجه به اینکه سطح معناداری برای عاملهای تحقیق بیشتر از سطح معناداری محاسباتی در سطح اطمینان 95 درصد (05/0) می‌باشد، لذا می‌توان گفت که عاملهای تحقیق دارای توزیع نرمال می‌باشد.
4 ـ 5- تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)
با جمع‌آوری پرسشنامه و ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و با استفاده از آماره آزمون T تک نمونه‌ای نتایج زیر بدست آمده است.
1. انتظار عملکرد مطلوب بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
جدول (4- 5): نتیجه آزمون فرضیه 1
T
میانگین
Sig
انتظار عملکرد مطلوب
33/65
43/3
000/0
با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد یعنی 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت انتظار عملکرد مطلوب بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
2. انتظارات کارکردی بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
جدول (4- 6): نتیجه آزمون فرضیه 2
T
میانگین
Sig
انتظارات کارکردی
70/58
28/3
000/0
با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد یعنی 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت انتظارات کارکردی بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
3. تمایلات رفتاری مشتریان بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
جدول (4- 7): نتیجه آزمون فرضیه 3
T
میانگین
Sig
تمایلات رفتاری یا قصد استفاده
00/72
53/3
000/0
با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد یعنی 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت تمایلات رفتاری مشتریان بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *