دارد.
4. نفوذ اجتماعی بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
جدول (4- 8): نتیجه آزمون فرضیه 4
T
میانگین
Sig
نفوذ اجتماعی
81/84
61/3
000/0
با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد یعنی 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت نفوذ اجتماعی بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
5. امنیت و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
جدول (4- 9): نتیجه آزمون فرضیه 5
T
میانگین
Sig
امنیت و اعتماد
66/50
03/3
000/0
با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد یعنی 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت امنیت و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
6. استفاده واقعی مشتریان از بانکداری الکترونیک بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
جدول (4- 10): نتیجه آزمون فرضیه 6
T
میانگین
Sig
استفاده واقعی
35/53
04/3
000/0
با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد یعنی 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت استفاده واقعی مشتریان از بانکداری الکترونیک بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.
برای بررسی اینکه آیا بین میزان تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک تفاوت معنی‌داری وجود دارد یا نه، تمامی عوامل شش‌گانه مطرح


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *