C22H25N2O2
431.51 Mr/g mol?1
T/K 100
Radiation MoK? (? = 0.71073 ?)
Crystal system Monoclinic
Space group C2/c
a/? 30.210(6)
b/? 8.746(18)
c/? 26.100(5)
?/° 90
?/° 94.32(5)
?/° 90
V/?3 6876(2)
Z 12
Calc. density/g cm?3 1.256
?/mm?1 0.08
Refls. Measured 17946
Rint 0.125
h, k, l ?36?36, ?10?8, ?31?31
? range 25.7-29
Parameters/ Restraints 450/0
F(000) 2748
R(Fobs) 0.135
Rw(F2) 0.356
S 1.58
Shift/errormax 0.011
Max/Min electron density/e ??3 0.45/-0.48
جدول 3-7 برخی از زوایا و طول پیوندهای لیگاند H2L6
زاویه(درجه) محل زاویه
طول(?) پیوند
C2A-C1A-C9A 119.5(7)
C2A-C1A-C1B 121.8(7)
C9A-C1A-C1B 118.7(6)
O2A-C2A-C1A 123.8(7)
O2A-C2A-C3A 115.6(7)
C1A-C2A-C3A 120.6(7)
C2A-O2A-H2A 109.5
C4A-C3A-C2A 121.2(7)
C4A-C3A-H3A 119.4
C2A-C3A-H3A 119.4
C3A-C4A-C10A 119.9(7)
C3A-C4A-H4A 120.1
C10A-C4A-H4A 120.1
C6A-C5A-C10A 121.5(8)
C6A-C5A-H5A 119.3
C10A-C5A-H5A 119.3
C5A-C6A-C7A 119.9(8)
C5A-C6A-H6A 120.0
C7A-C6A-H6A 120.0
C8A-C7A-C6A 119.6(8)
C8A-C7A-H7A 120.2
C6A-C7A-H7A 120.2
C7A-C8A-C9A 123.2(8)
C7A-C8A-H8A 18.4
C9A-C8A-H8A 118.4
C8A-C9A-C1A 123.8(7)
C8A-C9A-C10A 117.2(7)
C1A-C9A-C10A 118.9(7)
C4A-C10A-C5A 121.8(7)
C1A-C2A 1.367(10)
C1A-C9A 1.426(10)
C1A-C1B 1.540(9)
C2A-O2A 1.370(8)
C2A-C3A 1.428(10)
O2A-H2A 0.9500
C3A-C4A 1.411(10)
C3A-H3A 0.9500
C4A-C10A 1.358(11)
C4A-H4A 1.425(11)
C5A-C6A 0.9500
C5A-C10A 1.413(10)
C5A-H5A 0.9500
C6A-C7A 1.413(10)
C6A-H6A 0.9500
C7A-C8A 1.35(10)
C7A-H7A 0.9500
C8A-C9A 1.404(10)
C8A-H8A 0.9500
C9A-C10A 1.438(10)
C1B-N1B 1.480(9)
C1B-H1B1 0.9900
C1B-H1B2 0.9900
N1B-C8B 1.476(9)
N1B-C2B 1.510(9)
C2B-C7B 1.489(10)
C2B-C3B 1.496(10)
C2B-H2B 1.0000
C3B-C4B 1.534(10)
طیف IR این ماده در شکل 3-18 و تفسیر آن به طور خلاصه در جدول 3-8 آورده شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3439 مربوط به گروههای هیدروکسیل فنولاتها میباشد. پیکهای ضعیف موجود در ناحیه cm-1 2853-3061 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی و آروماتیکی میباشند. پیک موجود در ناحیه cm-11620 که ازشدت قوی برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههای آروماتیکی میباشد. C-H خمشی متیلنها ناحیه cm-1 1468 را در برگرفتهاند و شدت متوسط تا قوی دارند. گروههایC-N و C-O نیز در ناحیه cm-1 1270 و 1243 قرار دارند. C-H های خمشی خارج از صفحهای حلقه آروماتیک نیز ناحیه cm-1 816-750 را در برگرفتهاند و از شدت قوی تا متوسط برخوردار هستند.
جدول 3-8 فرکانس کششی گروههای مهم لیگاند H2L6
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششی آلیفاتیک 2853
C-H خمشی(CH2) 1468
C-H آروماتیکی(کششی) 3061
C-H آروماتیکی(خمشی) 816
C-O کششی (اتری) 1243
O-H کششی 3439
C=C 1620
C-N 1270
شکل 3-18 طیف IR لیگاند H2L6 به صورت قرص KBr
از این لیگاند محلولی با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهیه کرده و طیف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتیم که در شکل 3-19 نشان داده شده است. در طیف UV-Vis این لیگاند، نوار جذبی در (Lmol-1cm-12720=?( nm329= max? و (Lmol-1cm-16440=?( nm283= max? و مربوط به انتقالات *?n هستند. نوار جذبی با (Lmol-1cm-1640000=?) nm228= max? مربوط به انتقال *? ? میباشد.
شکل 3-19 طیف UV-Vis لیگاند H2L6 در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
3-7 تهیه لیگاند 2,?2-[هگزاهیدرو-1H-بنز ایمیدازول-3,1-دیایل دی(متیلن)]بیس(4-فلوئوروفنول) (H2L7)
این لیگاند از واکنش 4-فلوئوروفنول، فرمالدهید 37% و سیکلوهگزان دیآمین با نسبتهای مولی به ترتیب 1:4:4 در حلال متانول و شرایط رفلاکس در دمای C?70 به مدت 24 ساعت با بازده 66 درصد تهیه شد. از رسوب سفید حاصل نقطه ذوب گرفتیم که در دمای C?8/169-168 کاملاً ذوب شد.
شکل 3-20 معادله تشکیل لیگاند H2L7
طیف IR این ماده در شکل 3-21 و تفسیر آن به طور خلاصه در جدول 3-9 آورده شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3440 مربوط به گروههای هیدروکسیل فنولاتها میباشد. پیکهای ضعیف موجود در ناحیه cm-1 2827-3053 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی و آروماتیکی میباشند. پیک موجود در ناحیه cm-11492 که از قوی برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههای آروماتیکی میباشد. C-H خمشی متیلنها ناحیه cm-1 1344-1389 را در برگرفتهاند و شدت متوسط دارند. پیک قوی موجود در ناحیه cm-1 1336 مربوط به گروه C-F میباشد. گروههایC-N و C-O نیز در ناحیه cm-1 1240 و 1190 قرار دارند. C-H های خمشی خارج از صفحهای حلقه آروماتیک نیز ناحیه cm-1 869-811 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول 3-9 فرکانس کششی گروههای مهم لیگاند H2L7
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششی آلکان 2827
C-H خمشی(CH2) 1389
C-H آروماتیکی(کششی) 3053
C-H آروماتیکی(خمشی) 811-869
C-F 1336
C-O کششی (اتری) 1190
O-H کششی 3440
C=C 1492
C-N 1240
شکل3-21 طیف IR لیگاند H2L7 به صورت قرص KBr
از این لیگاند محلولی با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهیه کرده و طیف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتیم که در شکل 3-22 نشان داده شده است. در طیف UV-Vis این لیگاند، نوار جذبی در (Lmol-1cm-141600=?( nm285= max? و (Lmol-1cm-162400=?) nm214= max? مربوط به انتقال *? ? هستند.
شکل 3-22 طیف UV-Vis لیگاند H2L7در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
3-8 تهیه لیگاند 2,?2-[هگزاهیدرو-1H-بنز ایمیدازول-3,1-دی ایل دی(متیلن)]بیس(6,4-دی ترشیوبوتیل فنول) (H2L8)
این لیگاند از واکنش 4-ترشیوبوتیل فنول، فرمالدهید 37% و سیکلوهگزان دیآمین با نسبتهای مولی به ترتیب 4:4:1 در حلال متانول و شرایط رفلاکس در دمای C?70 به مدت 24 ساعت با بازده 58 درصد تهیه شد. از رسوب سفید حاصل نقطه ذوب گرفتیم که در دمای C?142-138 کاملاً ذوب شد.
شکل3-23 معادله تشکیل لیگاند H2L8
طیف IR این ماده در شکل 3-24 و تفسیر آن به طور خلاصه در جدول 3-10 آورده شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3440 مربوط به گروههای هیدروکسیل

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *