…………………………………………………………………………………………………53
2-23 موانع خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..55
2-24 خلاقیت و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..56
2-25 نوآوری و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………57
2-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………….58
2-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت…………………………………………………………………………………….59
2-28 مراحل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………60
2-29 عوامل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………62
2-30 راههای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………………63
قسمت دوم : پیشینه تحقیق
2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………….68
2-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور………………………………………………………………………………………..73
2-33 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………78
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-2 نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..81
3-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….81
3-4 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………82
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….83
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-2 توصیف یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………85
4-3 توصیف مشخصات فردی ……………………………………………………………………………………………………85
4-4 توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………..89
4-5 توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به فرهنگ سازمانی …………………………………………………………..89
4-6 توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به خلاقیت ………………………………………………………………………100
4-7 آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..101
4-7-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-7-2 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………….103
4-7-3 فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………..104
4-7-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………..105
4-7-5 فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….106
4-7-6 فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………107
4-7-7 فرضیه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….108
4-7-8 فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………… 109
4-7-9 فرضیه نهم…………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-7-10 فرضیه دهم …………………………………………………………………………………………………………………111
4-7-11 فرضیه یازدهم …………………………………………………………………………………………………………….112
4- 8یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….113
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-2 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….117
5-3 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….119
5-4 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….122
5-5 پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..122
5-6 پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………….125
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………127
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………133
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1 مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………10
جدول2-1 تعاریف فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………29
جدول4-1 توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی ها ………………………………………………………………………..86
جدول 4-2 آماره توصیفی سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………86
جدول 4-3 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ……………………………………………………87
جدول 4-4 توزیع و درصد فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها ……………………………………………………..87
جدول 4-5 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس رشته تحصیلی …………………………………………..88
جدول4-6 توزیع و در صد فراوانی سابقه کاری آزمودنی ها …………………………………………………………….88
جدول 4-7 آماره توصیفی بعد نوآوری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………..89
جدول 4-8 آماره توصیفی بعد ریسک پذیری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر…………..90
جدول 4-9 آماره توصیفی بعد رهبری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر ……………………..91
جدول 4-10 آماره توصیفی بعد حمایت در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………92
جدول 4-11 آماره توصیفی بعد یکپارچگی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………….93
جدول 4-12 آماره توصیفی بعد کنترل در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر………………………94
جدول 4-13 آماره توصیفی بعد هویت در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………..95
جدول 4-14 آماره توصیفی بعد سیستم پاداش در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر………….96
جدول4-15 آماره توصیفی بعد سازش با تعارض در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……..97
جدول 4-16 آماره توصیفی بعد الگوی ارتباط در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر …………98
جدول 4-17 آماره توصیفی ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر …….99
جدول 4-18 سطوح خلاقیت …………………………………………………………………………………………………….100
جدول4-19 نتایج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه ها………………………………………………………………………101
جدول4-20 ارتباط نوآوری با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….102
جدول4-21 ارتباط ریسک پذیری با خلاقیت ………………………………………………………………………………103
جدول 4-22 ارتباط رهبری با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….104
جدول 4-23 ارتباط حمایت با خلاقیت ……………………………………………………………………………………..105
جدول 4-2


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *