دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7 استراتژی چیست؟

از ریشه یونانی (Sterategy) بد نیست آغاز به ریشه لغوی استراتژی تصریح گردد. واژه استراتژی به معنای ago به معنی ارتش و Stratos به معنای فرمانده ارتش، مرکب از Strategema رهبر گرفته شده می باشد. مفهوم استراتژی آغاز به معنای فن هدایت، تطبیق و متناسب سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکارگرفته گردید. در جای دیگر استراتژی (Sterategy) بدین شکل تعریف می گردد: مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاست ها و برنامه های کلی به مقصود نیل به این اهداف می باشد به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه نوع سازمانی فعالیت می کنیم و یا می خواهیم چه فغالیت (Business) کسب و کاری نماییم.

الگوی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی می باشد. طبق این تعریف یک استراتژی بایستی سه چیز را مشخص کند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چه اهدافی بایستی محقق گردد.
  • روی کدام صنایع، بازارها و محصول ها بایستی تمرکز نمود.
  • چگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و روبرو شدن با تهدیدهای محیطی به مقصود کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت هایی انجام گیرد.

آن چیز که که یک استراتژی را اثر بخش می سازد و سبب فرق بین استراتژی ها و استراتژی های دیگر با یکدیگر می گردد درونمایه اصلی آن می باشد. درونمایه اصلی استراتژی به تشخیص فرصت ها و چگونگی بهره برداری از آنها باز می گردد. استراتژی موضوعی در کنار دهها موضوع دیگر سازمان نیست، استراتژی موضوعی محوری می باشد که جهت گیری همه برنامه ها دیگر را تعیین می کند.

استراتژی یه برنامه واحد و همه جانبه می باشد و تعریف دیگری هم از استراتژی که می توان ارائه نمود تلفیقی می باشد که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می گردد که با اجزای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل گردد(آرمیان، 1392).

2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی

استراتژی و سیاست های سازمان ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و چارچوب و قلمرو تدوین برنامه ها و پژوهش های عملیاتی را تعیین می کند و بر تمامی حیطه های اداره یک سازمان و قلمرو مدیریت اثر می گذارد. استراتژی ها به شیوه های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می شوند و برای برنامه ها مورد بهره گیری قرار می گیرند. به هر حال استراتژی به فرآیند تعیین ماموریت، مقاصد وهدف های اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف های زیر نظر سازمان می پردازد.

سازمان ها بایستی برنامه های استراتژیک خود را حول چهار محور زیر طراحی کنند:

  • نحوه رشد شاخص ها و زوایای آن
  • نحوه رشد سطوح مدیریت و تغییرات سازمان
  • شیوه های افزایش آمادگی های سطوح مدیریت برای رویارویی با محیط های متلاطم و متحول
  • تغییر، تحول و طریقه مولفه های محیط اختصاصی و عمومی

امروزه به دلیل ریسک رو به افزایش خطاها هزینه های بالا اشتباهات و وضعیت نا مساعد بازرگانی و اقتصادی مدیران حرفه ای تمایل شدیدی به بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی استراتژیک دارند تا بتوانند جایگاه رقابتی سازمان را در محیط متلاطم و در معرض تغییر و تحول همیشگی حفظ کنند.

از مدیریت انتظار می رود تا برنامه های استراتژیک را تا حد یک ضرورت بشناسد و سازمان با خلاقیت، نوآوری و بهره وری ارتقا یابند. به هر حال دانش برنامه ریزی استرا تژیک برای ارتقای کارایی و عملکرد سازمان در تعامل با محیط های متغیر اهمیت دارد. پس برنامه ریزی استراتژیک (انتخاب راهکارها، ارزیابی آنها و تحلیل مسائل درونی و بیرونی) در وظایف کلیدی مدیران بشمار می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری