مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- کاربرد نسبت‌های مالی

برای تعیین اینکه کدام یک از نسبت‌های مالی برای پیش بینی‌ها و ارزیابی‌ها مفید تر بوده و به گونه معمول در مطالعات بازار به کار گرفته می شوند، هیچ‌گونه ملاک مطلق برای اهمیت متغیرهای تأثیرگذار در آن نسبت‌ها و نیز اندازه اهمیت متغیرهای خاص در جهت تأیید یا مخالفت با آمارهای مختلف مورد مطالعه، وجود ندارد.

تصمیم گیری همواره یک امر فردی بوده و سرمایه گذار با در نظر داشتن سلیقه و میل و اشتیاق خود نسبت به یک موضوع خاص، جهت رسیدن به هدف مورد نظر خود تصمیم گیری می‌نماید. طبیعتاً مدیران شرکت هم جهت بهبود روش‌های دستیابی به ثروت کوشش می‌کنند اما آن‌ها هم با در نظر داشتن سطح دانش و آگاهی خود در نهایت با در نظر داشتن سلیقه خود به اتخاذ تصمیم می‌پردازند. در اینجاست که کاربرد های نسبت‌های مالی می‌تواند به این نحوه اقدام در جهت تصمیم گیری بهتر کمک نماید.

برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از راه کاربرد نسبت‌های مالی دو روش عمده هست. در اجرای روش اول که «تجزیه و تحلیل مقایسه ای[1]» نامیده می گردد، وضع مالی شرکت در یک زمان مشخص ارزیابی و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقیب مقایسه می گردد. در روش دوم که «تجزیه و تحلیل سنواتی یا سری زمانی[2]» نامیده می گردد، عملکردهای شرکت در چند سال پیاپی با هم مقایسه می گردد. این دو روش مکمل یکدیگر هستند و بایستی هر دو را بخشی از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دانست (پی نوو، 1385).

2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای

برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای به صورت‌های مالی شرکت بر اساس مقیاس مشترک نیازمندیم. گام دوم مقایسه عملکردهای شرکت با عملکرد سال‌های قبل می باشد.

2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی

هدف از تجزیه و تحلیل سنواتی، قضاوت در مورد عملکرد شرکت در یک دوره زمانی چند ساله ی مشخص می باشد. در این تجزیه و تحلیل به سه عامل توجه می گردد:

 1. طریقه اصلی داده های شرکت
 2. تغییر جهت این طریقه
 3. انحراف مهمی که بعضی از داده‌ها نسبت به بقیه دارند.

2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد

به مقصود ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک سازمان، تحلیل گران نیاز به معیاری برای سنجش و مقایسه اطلاعات مالی منتشره شرکت دارند. تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی توسط تحلیل گران ماهر و با تجربه اطلاعات مفیدی از جایگاه مالی مؤسسه به دست خواهد داد که از صورت‌های مالی به تنهایی قابل استخراج نیست. این گونه مقایسه‌ها یک دید کلی راجع به شرایط مالی و عملکرد مدیریت در بنگاه اقتصادی نشان خواهد داد (پورعلی، 1390).

2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات

بعضی مواقع محاسبه چند نسبت مالی برای مشخص کردن وضعیت مالی سازمان غیر ضروری می باشد اما در اغلب موارد این تجزیه و تحلیل و بهره گیری از چند نسبت مورد نیاز می‌باشد. هرچند ممکن می باشد شرکت‌هایی وجود داشته باشند که با محاسبه یک نسبت جایگاه مالی و طریقه کاریشان عیان گردد اما در اغلب موارد ممکن می باشد یک نسبت مالی وضع شرکت را به خوبی نشان ندهد. برای مشخص کردن اندازه اعتبار مشتریان، مدیران می‌تواند دقت خود را به سه نوع نسبت معطوف نمایند.

الف- با بهره گیری از تجزیه و تحلیل نسبت جاری یا آنی، می‌توان پرداخت بدهی‌های جاری را اندازه گیری نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- با بهره گیری از تجزیه و تحلیل نسبت بدهی به کل دارایی، می‌توان اندازه سرمایه گذاری سهامداران را سنجید.

ج- با بهره گیری از اندازه گیری هر یک از نسبت‌های سودآوری می‌توان از وضع مالی آتی شرکت آگاه گردید (پورعلی، 1390).

2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی برای ارزیابی سرمایه گذاری در اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه نیز مناسب می‌باشد. در تجزیه و تحلیل اوراق قرضه و اوراق بهادار تأکید اساسی بر شناخت و پیش‌بینی سودآوری بالقوه شرکت‌ها در دراز مدت می باشد. از آنجایی که سودآوری شرکت‌ها بستگی زیادی بر اندازه کارایی و نحوه اداره شرکت دارد، و نیز تجزیه و تحلیل‌های مالی می‌تواند اطلاعات جامعی در این زمینه ارائه کند، کاربرد نسبت‌های مالی برای تحلیل گران اوراق بهادار بسیار مفید می‌باشد (پورعلی، 1390).

[1] . Cross sectional analysis

[2] . Time series analysis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری