دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- پیشنهاد های پژوهش

پیشنهاد های منتج از نتایج این پژوهش به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

1- با در نظر داشتن نتایج پژوهش، ترکیب 1 و 11 در سال قبل از درماندگی مالی و ترکیب 6 در دو سال قبل از درماندگی مالی، روی درماندگی مالی شرکت ها در سال درماندگی اثر بسزایی داشته و لذا پیشنهاد  می گردد که اولاً مدیران شرکت ها برای پیشگیری از درماندگی مالی و ثانیاً سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های مختلف سرمایه گذاری در شرکت ها نگاه ویژه ای را به این سه ترکیب از ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد داشته باشند.

2- عدم اجرای درست محتوای قوانین تجارت در خصوص ورشکستگی، باعث کتمان بسیاری از حقایق مالی شرکت‌ها می گردد. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به گمراهی بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی منتشره و در نتیجه، عدم تصمیم گیری درست در خصوص سرمایه گذاری گردد. پس، با در نظر داشتن اینکه اطلاعات مالی مورد بهره گیری تحلیل گران جهت سرمایه گذاری، از اطلاعات منتشره شرکت‌ها نشأت می‌گیرد، وجود استانداردها و دستورالعمل‌هایی با پشتوانه مبانی نظری حسابداری که توسط سازمان حسابرسی تدوین می گردد، می‌تواند مرجع قانونی و رسمی جهت تشخیص دیگر ویژگی‌های شرکت‌های ورشکسته باشد. لذا پیشنهاد می گردد سازمان حسابرسی با تشکیل کمیته تخصصی، اقدام به مطالعه و پژوهش در مورد معیارهای ورشکستگی نماید و پس از تدوین چارچوب نظری مناسب، نسبت به صدور دستورالعمل‌های اجرایی اقدام کند.

3- با در نظر داشتن قابلیت اتکا مدل‌های پیش بینی ورشکستگی، که بر پایه اطلاعات صورت‌های مالی منتشره شده شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار به تجزیه و تحلیل می‌پردازند، مطرح کردن بحث رتبه بندی شرکت‌ها در اقتصاد می‌تواند باعث تکاپوی هرچه بیشتر صنعت در جهت اعتلای رشد اقتصادی کشور باشد. لذا وجود شرکت‌های رتبه بندی اقتصادی و مالی که از مدل‌های پیش بینی ورشکستگی و سایر معیار در جهت سنجش کارایی شرکت‌ها بهره گیری می‌نمایند، بیش از پیش احساس می گردد.

4- رتبه بندی شرکت‌ها و ارزیابی تداوم فعالیت آن‌ها مورد بهره گیری اغلب ذینفعان می‌باشد. پیشنهاد می گردد نتایج حاصل از این پژوهش در کنار سایر مطالعه‌ها و تحلیل‌هایی که برای پیش بینی درماندگی مالی به کار گرفته می گردد، توسط کلیه ذینفعان مورد بهره گیری قرار گیرد.

5- این گونه به نظر می‌رسد که در ایران، هنوز سرمایه گذاران و نهادهای واسطه گری مالی بسیاری از وجود چنین ترکیباتی از اجزای صورت گردش وجوه نقد بی اطلاعند. پیشنهاد می گردد سمینار و دوره های آموزشی ویژه مدیران و سرمایه گذاران با طرفداری سازمان بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردد.

5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی

 • بهره گیری از ترکیبات صورت گردش وجوه نقد در کنار سایر متغیرهای حسابداری، اقتصادی، غیر اقتصادی و متغیرهای سایر صورت های مالی جهت بهبود درصد پیش بینی درماندگی مالی.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بهره گیری از سایر مدل های پیش بینی ورشکستگی نظیر الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم گیری برای پیش بینی درماندگی مالی با بهره گیری از ترکیبات صورت گردش وجوه نقد.
 • بهره گیری از سایر مبانی تفکیک به غیر از مبنای ورشکستگی بر اساس ماده 141 قانون تجارت. مبنایی همچون کوچکتر بودن بازده از هزینه سرمایه، زیان سه سال متوالی برای شرکت، بازده منفی سهام به همراه رشد منفی فروش، کوچکتر بودن ارزش دفتری هر سهم از ارزش اسمی آن سهم به مدت سه سال و … به مقصود تفکیک فرآیند شرکت های درمانده از غیر درمانده.
 • بهره گیری از تکنیک هایی مانند تحلیل پوششی داده ها به مقصود وزن دهی به هر یک از اجزای ترکیبات صورت گردش وجوه نقد، به گونه ای که این اوزان شناسایی شده و با وزن مربوطه وارد مدل شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری