مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از گزارش حسابرسان

در این شیوه ارزیابی جهت شناسایی شرکت‌هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از سایر شرکت‌ها، به گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آن شرکت‌ها رجوع می گردد. به این شکل که هرگاه به واسطه وجود بند شرطی درمورد ابهام اساسی در خصوص تداوم فعالیت شرکت، گزارش حسابرسی مشروط یا مردود شده باشد، آن شرکت را مانند شرکت‌های بدون تداوم فعالیت محسوب کرده و سایر شرکت‌هایی که در گزارش حسابرسی تصریح ای به موضوع تداوم فعالیت نداشته‌اند ازجمله شرکت‌های دارای تداوم فعالیت محسوب می شوند (سلیمانی، 1385).

از مزایای این روش، شناسایی آسان شرکت‌های دارای تداوم فعالیت می باشد. همچنین این روش دقت و قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به روش ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از قانون تجارت دارا می‌باشد. زیرا ماده 141 علت ورشکستگی را بیشتر بودن زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه آن می‌داند و به سایر عوامل توجهی نمی‌کند (جهانگیر، 1382).

حسابرس بایستی در جریان برنامه ریزی و اجرای روش‌های حسابرسی، نسبت به مستقر بودن فرض تداوم فعالیت اطمینان حاصل نماید. در استاندارد شماره 57 حسابرسی به نحوه ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت شرکت‌های مورد رسیدگی و مسئولیت وی حین برخورد با شواهد ناقض تداوم فعالیت پرداخته شده می باشد. بیشترین تمرکز این استاندارد بر مسئولیت حسابرسی در ارزیابی این مورد می باشد که آیا تردید اساسی درمورد توانایی واحد انتفاعی برای ادامه فعالیت برای یک دوره منطقی از زمان هست یا خیر؟ ارزیابی حسابرس بر روی شناخت وی از شرایط و وقایع مربوط به تداوم فعالیت پایه ریزی می گردد. حسابرس بایستی ارزیابی کند که آیا تردید اساسی در باره توانایی واحد انتفاعی برای ادامه فعالیت در یک زمان منطقی در حالت‌های زیر هست یا خیر:

الف) حسابرس برنامه ریزی می کند که آیا نتایج فرآیندهای حسابرسی در برنامه ریزی، استنباط، ماهیت ظاهری مرتبط با اهداف مختلف حسابرسی و شرایط و وقایع خاصی که در مجموع مطالعه شده، نشان دهنده یک تردید اساسی درمورد توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت می‌باشد یا خیر. ممکن می باشد کسب اطلاعات در باره چنین شرایط و وقایعی در خصوص کاهش تردید حسابرسی ضروری باشد (سلیمانی، 1385).

ب) اگر حسابرس متقاعد گردد که ک تردید اساسی درمورد توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت هست ، بایستی اولاً اطلاعاتی درمورد برنامه های مدیریت که قصد کاهش اثرات چنین شرایط و وقایعی را دارند، بدست آورد. در مرحله بعد حسابرس بایستی قابلیت اجرا و عملی شدن برنامه های مدیریت را مطالعه کند (سلیمانی، 1385).

ج) بعد از اینکه حسابرس برنامه های مدیریت را ارزیابی نمود، نتیجه می‌گیرد که آیا تردید اساسی درمورد توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت در آینده قابل پیش بینی هست یا خیر؟ اگر حسابرس نتیجه بگیرد که یک تردید اساسی هست بایستی کفایت افشا درمورد احتمال عدم توانایی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی را در آینده قابل پیش بینی ارزیابی کند و اگر به گونه کافی افشا شده باشد حسابرس می‌بایست زیر بند اظهار نظر یک پاراگراف توضیحی جهت انعکاس شرایط موجود اضافه نماید. در هر صورت اگر افشای کافی توسط مدیریت انجام نشده باشد، حسابرس آن را به عنوان انحراف از اصول پذیرفته شده‌ حسابداری تلقی و اظهار نظر مردود ارائه می کند. اما اگر حسابرس نتیجه بگیرد که تردید اساسی درمورد تداوم فعالیت وجود ندارد، بایستی نیاز برای افشای آن را مطالعه نماید (سلیمانی، 1385).

د) در هر صورت حسابرس برای پیش بینی شرایط و وقایع مسئول نیست. چه اینکه واحد انتفاعی ممکن می باشد بعد از دریافت گزارش حسابرسی که تصریح ای به تردید اساسی ندارد، از تداوم فعالیت باز ایستد. پس فقدان تصریح به تردید اساسی در یک گزارش حسابرسی نمی‌بایست به عنوان ارائه اظهار نظر مثبت به توانایی واحد اقتصادی برای تداوم فعالیت تلقی گردد و گزارش حسابرسی، اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی نیست (سلیمانی، 1385).

گزارش حسابرس اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد تجاری نیست. در تهیه صورت‌های مالی فرض بر این می باشد که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ادامه می‌یابد که مقصود از آینده قابل پیش بینی معمولاً تا یک سال پس از پایان دوره رسیدگی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 17. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری