دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی در صورتی میسر می گردد که با روش شناسی درست همراه باشد. مقصود از روش، مجموعه ابزار و تدابیری می باشد که حصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می سازد. هدف از انجام هر پژوهش کشف واقعیت می باشد. واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع پژوهش حاصل می گردد. پس، هر پژوهشگری پس از تعیین موضوع پژوهش بایستی به گزینش روش پژوهش بپردازد. روش پژوهش پیروی از رویه های منظمی می باشد که در جریان بهره گیری از شیوه های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد(سرمد،1384).

یک پژوهش زمانی علمی به شمار می رود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی معضلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت استنتاج معتبر، پاسخگو باشد. از این رو پژوهش علمی صرفا بر تجربه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند ودقیق اقدام می نماید.

پژوهش علمی به مقصود گسترش قلمرو دانش صورت می پذیرد و به محقق کمک می کند تا یافته های خود را با صحت و اطمینان بیشتری اظهار کند. به همین دلیل می باشد که پژوهش های علمی اغلب عینی تر می باشد و به مدیران در در نظر داشتن عوامل خاصی که مورد نیاز می باشد، یاری می رساند. تحقیقات علمی معمولا به صورت کاوشگرانه انجام می پذیرد و به صورت کاملا هدفمند و البته محدود در مورد یک موضوع با صحت و استحکام به آزمون نتایج می پردازند و نیز با دقت و اطمینان، تکرار پذیری این نتایج را به صورت عینی مد نظر دارند و به تعمیم پذیری آن در جهت کاربرد برای دانش افزایی و نیز افزایش ثروت می نگرند(سه کاران،1390).

در پژوهش آغاز بایستی نوع، ماهیت، اهداف پژوهش و دامنه آن معین گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت های دست پیدا نمود. فرآیند پژوهش، فرآیندی می باشد که طی آن محقق می کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده ها، فرضیه های خود را به توجه آزمایش بگذارد(سرمد،1384).

در این فصل کوشش شده با در نظر گرفتن چارچوب نظری پژوهش، مراحل کامل اجرایی پژوهش عبارتند از : روش پژوهش، فرضیات پژوهش، جامعه آماری و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری