سامانه پژوهشی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۱۵

ساداتی، عبدالرحیم (۱۳۸۹). بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی شرق مازندران، پایان نامه کارشناسی…

جستجوی مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۴۹

نمودار۴-۹- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل دانشکده‌ها در بعدمالی– اعداد درون جدول(۴-۱۱) بیانگر این هستند که از نظر خبرگان در بعد مالی، دانشکدههای…

متن کامل – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲۱

انتقال دانشخلق و جمع آوری دانشمدیریت- ساختارمنابع انسانیحفظ و بقا دانشنمودار۲-۲- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش– موسیخانی و نادی (۱۳۹۰) در مقالهای تحت عنوان “ارزیابی…

جستجوی مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۶

کیفی -روشهای جایگزین برای ارزیابی مدیریت دانش منحصراً بر مبنای کاربران دانش را ارائه‌ می‌دهد. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. ۲-۴-مدل…