سایت مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۹

=J تعداد ستون‌هابردارهای ارجحیت باید برای تمام ماتریسهای مقایسه بدست آید. سپس مقدار ویژه مربوطه محاسبه، وزن اهمیت هر یک از عناصر موجود در ماتریس…

دسترسی متن کامل – الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت …

شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است.…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل …

۱۱- رسیدگی فیزیولوژیکی۱-۶- هیبریدهای ذرتهیبریدهای ذرت مورد استفاده در کشاورزی شامل هیبریدهای سینگل کراس یا هیبریدهای ساده که از تلاقی دو لاین خالص به‌دست می‌آیند…