پژوهش دانشگاهی – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده …

این سامانه دست ما را برای اعمال اصول مختلف منطق فازی باز نمیگذارد و در نتیجه انعطافپذیری سامانههای فازی در این ساختار وجود ندارد.برای حل…

سامانه پژوهشی – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های …

وضعیت پی تکیهگاهها بدلیل تنوع و پیچیدگیهای ژئولوژیکی و ژئوتکنیکی همواره یکی از مشکل‌سازترین مسائل در امر سدسازی محسوب می‌شود. خرابی در این نواحی عمدتاً…