سامانه پژوهشی – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های …

وضعیت پی تکیهگاهها بدلیل تنوع و پیچیدگیهای ژئولوژیکی و ژئوتکنیکی همواره یکی از مشکل‌سازترین مسائل در امر سدسازی محسوب می‌شود. خرابی در این نواحی عمدتاً…

سایت مقالات فارسی – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های …

  تغییرات ضریب نفوذپذیری در فضا برای خاک‌های غیر اشباعبرای آنالیز تراوش حالت پایدار، ضریب نفوذپذیری در هر نقطه از خاک نسبت به زمان ثابت می‌باشد.…