جستجوی مقالات فارسی – مدول‌های دوم روی حلقه‌های ناجابجایی- قسمت ۷

 در نتیجه  .حال بنابر لم۴-۱، .بنابراین – مدول  بخش‌پذیر است.بالعکس، فرض کنید – مدول راست بخش‌پذیر باشد. از آنجایی که ایده‌آل اول حلقه است،  یک حلقه اول می‌باشد. حال بنابر نتیجه۴-۶، – مدول، دوم…