جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان

تأثیر بکارگیری سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر عملکرد موسسه مالی و اعتباری مهر استان لرستان بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن به عنوان هدف…

متن کامل – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲۱

انتقال دانشخلق و جمع آوری دانشمدیریت- ساختارمنابع انسانیحفظ و بقا دانشنمودار۲-۲- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش– موسیخانی و نادی (۱۳۹۰) در مقالهای تحت عنوان “ارزیابی…

مقاله – بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها- قسمت ۱۱

کارمندی که استفاده از فناوری را سودمند بداند رضایت بیشتری در استفاده از آن خواهد داشت. در نتیجه می‌توان فرض کرد که درک سودمندی نگرش…

مقاله – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه …

۵٫مخاطبان برای تأمین نیازهای معرفتی خود، آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب میکنندمیزان ابهام و مناسب داشتن موضوع به کار و زندگی فرد، تعیینکننده میزان…

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی …

۴-۲-۶-۱- اعتماد نهادی[۸]اعتماد به نهادها و موسسات رسمی حکومت. نظریهپردازانی نظیر گیدنز بین دو نوع اعتماد تمایز قائل میشوند: اعتماد به افراد خاص و اعتماد…