تحقیق – میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

جدول پخش هفتگی تلویزیونشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعهمستند اثیر (تامینی از تهران )۰۰:۰۰تکرار سینمایی (تامینی از تهران ) ۰۲:۲۰ویژه اذان صبح (تولید شبکه جهان بین )…