دسترسی متن کامل – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

شکل (۹-۲)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۶۳۵)۲-۶-۲) داخلیعشقی(۱۳۸۸) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

جایگاه رویدادنتایج حاصله:علاقه به حامیمطلوبیت حامیاستفاده از محصولات حامیعوامل مربوط به حامی گری:تناسب میان حامی و رویدادعوامل مربوط به حامی:نگرش نسبت به حامیحضور همه جانبه…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در باشگاه …

تبلیغات توصیهای(رضایت از حامی) یکی دیگر از نتایج رفتاری حامیگری است که در برخی تحقیقات بدان اشاره شده است(الکساندر، تسایوسی و جیمز[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص). تبلیغات…