دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی …

توانایی برقراری ارتباط با دیگران در اغلب کارهای روزمره ما اهمیت دارد. نمودار، چارت، نقشه، علامت، طرح معادلات ریاضی و نمایش های بصری و همچنین…