سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده های …

(فردی وجمعی) افراد در زمینه های خانوادگی و اجتماع تآمین سرمایه انسانی جنبه هایی از ساختار اجتماعی که کنش های هدفمند کنشگران را تسهیل می…