سایت مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

اتکر (۱۹۸۸,P.77) حامیگری تجاری عبارت است از ایجاد پیوند با یک رویداد، تیم، گروه و … بهمنظور نایل شدن به اهداف بازاریابی(ارتباطات) مشخص مینگهان (۱۹۹۱a,P.36)…