جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان

تأثیر بکارگیری سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر عملکرد موسسه مالی و اعتباری مهر استان لرستان بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن به عنوان هدف…

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۲

-فرصت آموزشی-درجه یادگیری سازمانی ۲-۳-۳-۷-سیستم مبتنی بر رضایت کاربر[۹۹] (USBS)اعتقاد بر این است که مدیریت دانش برای سازمانها سودمند است وقتی که آن به نفع کاربران…