بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه …

پورتس توانایی کنشگران در تأمین فواید حاصل از عضویت در شبکههای اجتماعی یا دیگر ساختارهای اجتماعی. کلمن سرمایهاجتماعی از طریق کارکردش تعریف میشود. آن، هستی…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه …

تغییر روابط چهره به چهره به موازات افزایش افراد و تراکم فیزیکی وبر ایجاد سرمایه اجتماعی بوسیله کنش اجتماعی معنادار منبع: صادقی، ۱۳۹۰، ص۱۴۱۰-۲-۲- سرمایه…