پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی۹۳- قسمت …

پارامترهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل: ضریب تعیین (R2)، جذر میانگین مربعات خطاها (RMSE) و میانگین قدرمطلق خطاها (MAE) بود. مقادیر این پارامترها…

سایت مقالات فارسی – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های …

  تغییرات ضریب نفوذپذیری در فضا برای خاک‌های غیر اشباعبرای آنالیز تراوش حالت پایدار، ضریب نفوذپذیری در هر نقطه از خاک نسبت به زمان ثابت می‌باشد.…