پژوهش – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های …

مدل ریاضی شبکه‌های عصبی   نروننرون کوچک‌ترین واحد پردازشگر اطلاعات است، که اساس عملکرد شبکه‌های عصبی را تشکیل می‌دهد. شکل (۳-۳) ساختار یک نرون تک ورودی را…

پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی۹۳- قسمت …

پارامترهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل: ضریب تعیین (R2)، جذر میانگین مربعات خطاها (RMSE) و میانگین قدرمطلق خطاها (MAE) بود. مقادیر این پارامترها…