بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای …

۵-۲ نظریههای سلامت روان۱-۵-۲ مفهوم سلامت روان در نظریات روانکاوی۱-۱-۵-۲ نظریه زیگموندفرویدنظریه فروید یکی از پیچیدهترین نظریههای روانشناسی است از نظر فروید قسمت عمدهای از…

اثر بخشی آموزش شادکامی فوردایس بر کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین فرهنگی …

متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱-۶-۱ متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۶-۲ متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………۸ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۱ تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸شادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸کیفیت زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۷-۲ تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱کیفیت زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱صمیمیت…