جستجوی مقالات فارسی – پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت …

چهارمین ویژگی این تعریف آن است که مهارتهای اجتماعی در واقع واحد های رفتاری مجزا هستند.فردی که از لحاظ اجتماعی مهارت دارد: قارد است رفتار…

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با …

اعتماد فردی(بینشخصی) انتظارات و تعهدات در اجتماع با سوگیری خاصگرایانه اعتماد عمومی(تعمم یافته گسترش تعاملات اجتماعی در جامعه با سوگیری عام گرایانه اعتماد نهادی اعتماد…

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی …

اعتماد بنیادین امنیت وجودی و احساس آرامش خاطر اعتماد فردی(بینشخصی) انتظارات و تعهدات در اجتماع با سوگیری خاصگرایانه اعتماد عمومی(تعمم یافته گسترش تعاملات اجتماعی در…