بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۴

با توجه به کمبود نیروی کار در بازار، فردگرایی جامعه، افزایش سطح تحصیلات شهروندان و جهت گیری تعادل قدرت در روابط استخدامی به سمت کارکنان…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در باشگاه …

تبلیغات توصیهای(رضایت از حامی) یکی دیگر از نتایج رفتاری حامیگری است که در برخی تحقیقات بدان اشاره شده است(الکساندر، تسایوسی و جیمز[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص). تبلیغات…

منابع مقالات علمی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۷

رقیب ۳رقیب ۱سازمان مورد نظرشکل۲-۳-مدل اولیه تحقیق (چن و همکاران، ۲۰۰۹)با وجود اینکه ابزارهای استفاده شده در مدل در قسمت قبل معرفی شدهاند ولی در…

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۷

مدیریت عملیات:کیفیت، زمان انجام کار، موجودی کالا، بهره وری،کارایی، حداقل سازی ریسک،کانال‌های توزیعمدیریت مشتری: شکایات مشتری، حل شکایت، ساعات اختصاص داده به مشتری، نسبت محصولات…

دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۶

الگوبرداریبهترین تجربه مار(۲۰۰۴)پمبرن و همکاران (۲۰۰۱)آسو و همکاران (۲۰۰۱) تجزیه و تحلیل پروژه محور مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش کسوی و همکاران (۲۰۰۳) تحلیل سازمانی…

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه …

(هرم سلسله مراتب)جایگاه شبکه بازده (نتیجه)(پیوندهای قوی و واسطه) سرمایه اجتماعی (ثروت، قدرت، منزلت)هدف کنش(ابزاری یا اظهاری)۲-۱۰-۲-۲- نظریههای سرمایه اجتماعی در سطح کلان (رهیافت اجتماعمحور)در…