بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با …

جدول شماره(۳۴-۴) آزمون تفاوت میانگین سرمایهاجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون..۱۳۶جدول شماره(۳۵-۴) توزیع فراوانی بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه…

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده …

کسی که آن روزها حروف سادهای را به من آموخت،تا امروز با همین حروف ساده، بتوانم از صمیم قلب سپاسگذار همه عزیزانی باشم که خوب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده …

تقدیم به:سرکار خانم میترا سامانی،مادر دبستانی،یادگار آن روزهای مهربانی،آرامشبخش روزهای ترس و اضطراب کودکیام؛کسی که آن روزها حروف سادهای را به من آموخت،تا امروز با…