دسترسی متن کامل – الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت …

شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است.…

مقاله – بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی- قسمت ۱۴

جدول۴-۲-۱۲) آنالیز کوواریانس ۸۸ فهرست شکل هاعنوان صفحه شکل شماره ۱) نمای شماتیک مدل اعتقاد بهداشتی ۱۲ مقدمه و کلیاتکلیات۱-۱) مقدمهکودکان امروز منابع انسانی ارزشمند و…