بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۴۳

۱۲۵/۲ ۷۸۳/۰ ۱۴۷/۰ ۱۶۴/۰ ۴۰۵/۰ بررسی نرمال بودن خطاها:نمودار ۴-۷ هیستوگرام نرمال بودن خطاهانمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۹

ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چند گانه ۱۲۳/۲ ۸۲۱۶/۰ ۱۶۵/۰ ۱۸۲/۰ ۴۲۷/۰ بررسی نرمال بودن خطاهانمودار ۴-۶ هیستوگرام نرمال بودن خطاهانمودار فوق،…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۵

 ۱۴- فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود ندارد.ادعا: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و…

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۱

بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد. این سه فرضیه به کمک معادله رگرسیون زیر مورد…

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۲۸

بررسی نرمال بودن خطاها:نمودار ۴-۳ هیستوگرام نرمال بودن خطاهانمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می‌پردازد طبق این…

علمی : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۲۰

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۱۹

سابقه کار درصد فراوانی زیر۵ سال ۳/۹ ۶تا۱۰سال ۷/۲۸ ۱۱تا۱۵سال ۵۲ ۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیات تحقیق:همان گونه که در…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۱۵

۳-۵ روایی [۶۴] و پایایی [۶۵] ابزار گردآوری اطلاعات:ابزار جمع آوری اطلاعات باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را…