تحقیق دانشگاهی – ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند …

سبکهای فرزند پروری به دو عامل بستگی دارد: پاسخدهی و توقع.  پاسخدهی عبارت است از ابراز محبت، ملاحظه نیازهای کودک و استفاده از استدلال در…

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده …

تعامل احساس مثبتشکلگیری وفاق اجتماعینمودار(۴-۲)ابعاد سرمایه اجتماعیهنجارهاارزشهاباورها و اعتقاداتاعتماد اجتماعیبعد فرهنگیشبکه اجتماعیبعد اجتماعیهمیاری و مشارکت اجتماعیهمبستگی و وفاق اجتماعیابعاد سرمایه اجتماعیآگاهی عمومیشادابی و امیدواری به…