دسترسی متن کامل – پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت ۱۱

آلفای کرونباخ بعد ۷۳/۰ خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی ( SIP ) ۶۶/۰ خرده مقیاس آگاهی اجتماعی ( SA ) ۶۴/۰ خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی…

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای …

۵-۲ نظریههای سلامت روان۱-۵-۲ مفهوم سلامت روان در نظریات روانکاوی۱-۱-۵-۲ نظریه زیگموندفرویدنظریه فروید یکی از پیچیدهترین نظریههای روانشناسی است از نظر فروید قسمت عمدهای از…