دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله …

C Bدر تمایز معنی سرمایه اجتماعی از سرمایه فیزیکی نیز به مواردی اشاره شده است.(متوسلی و بی نیاز؛ ۱۳۸۲: ۶).اولین نکته حائز اهمیت این است…