سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۲

-فرصت آموزشی-درجه یادگیری سازمانی ۲-۳-۳-۷-سیستم مبتنی بر رضایت کاربر[۹۹] (USBS)اعتقاد بر این است که مدیریت دانش برای سازمانها سودمند است وقتی که آن به نفع کاربران…