منابع مقالات علمی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۷

رقیب ۳رقیب ۱سازمان مورد نظرشکل۲-۳-مدل اولیه تحقیق (چن و همکاران، ۲۰۰۹)با وجود اینکه ابزارهای استفاده شده در مدل در قسمت قبل معرفی شدهاند ولی در…

دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۶

الگوبرداریبهترین تجربه مار(۲۰۰۴)پمبرن و همکاران (۲۰۰۱)آسو و همکاران (۲۰۰۱) تجزیه و تحلیل پروژه محور مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش کسوی و همکاران (۲۰۰۳) تحلیل سازمانی…