سامانه پژوهشی – ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند …

۴-۵-۲- همبستگی اسپیرمن بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیر نوجوانان جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی سبک استبدادی و مسؤلیت پذیری متغیرها ضریب همبستگی سطح معناداری(sig) سبک…

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند …

عوامل درونی یا عوامل فردی مانند هوش، انگیزش، خودپنداره، عزت نفس،خودکارآمدی، مکان کنترل و غیره. عوامل بیرونی یا عوامل محیطی مانند خانوده، شرایط محیطی و…

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی …

۲-۲-۶ مراحل وفرایند پژوهش محوری ۳۷۲-۳-۶ مهارتهای برنامه‌ی درسی پژوهش محور ۳۸۲-۴-۶ الگوی برنامه درسی پژوهش محور ۴۰۲-۱-۴-۶ الگوی کاوشگری ۴۰۲-۲-۴-۶ ساختار الگوی کاوشگری ۴۱۲-۳-۴-۶…