بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۲

بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد. سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۰۰/۰ می باشد…

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۴۲

۰۶۳/۰ رد با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول فوق می توان نتیجه گرفت فرضیه ۱۶ رد و ۱۷تأیید و فرضیه…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۸

پژوهشی ۳۵۶/۰ ۱۴۳/۰ ۲۵۱/۰ ۴۹۳/۲ ۰۱۴/۰ تأیید درمانی ۲۲۴/۰ ۱۲۶/۰ ۱۶۴/۰ ۷۸۰/۱ ۰۷۷/۰ رد با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۴

۱۰۶/۰ ۸۳۱/۰ ۷۴۵/۱۲ ۰۰۰/۰ تایید پژوهشی ۴۲۶/۰- ۱۵۷/۰ ۱۹۵/۰- ۷۰۹/۲- ۰۰۸/۰ تأیید درمانی ۰۳۵/۰- ۱۳۹/۰ ۰۱۷/۰ ۲۵۳/۰- ۸۰۱/۰ رد با استدلالی مشابه با نتایج بررسی…

جستجوی مقالات فارسی – پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت …

چهارمین ویژگی این تعریف آن است که مهارتهای اجتماعی در واقع واحد های رفتاری مجزا هستند.فردی که از لحاظ اجتماعی مهارت دارد: قارد است رفتار…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین …

خرده نظام فرهنگیخرده نظام فرهنگی شامل نمادها، ایده ها، سلیقه ها و قضاوتهاست و کارکرد آن حفظ و نگهداری الگوهای عمل درون نظام کنش است.جوهره…