مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه …

(هرم سلسله مراتب)جایگاه شبکه بازده (نتیجه)(پیوندهای قوی و واسطه) سرمایه اجتماعی (ثروت، قدرت، منزلت)هدف کنش(ابزاری یا اظهاری)۲-۱۰-۲-۲- نظریههای سرمایه اجتماعی در سطح کلان (رهیافت اجتماعمحور)در…