جستجوی مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲۷

نمودار۳-۱-گام‌های پیاده سازی مدل۳-۴-۱– گام اول: تشکیل مدل و ساختاردهی به مسألههمان‌طور که بیان شد، در این پژوهش از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شده…