بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان ۲۴ ۱۵ شهرستان …

عنوان صفحه شکل (۱) مدل نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵ شکل (۲) مدل تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰ چکیدهمقدمه:در اواخر قرن بیستم بدن به یکی از مهمترین…