دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۶

الگوبرداریبهترین تجربه مار(۲۰۰۴)پمبرن و همکاران (۲۰۰۱)آسو و همکاران (۲۰۰۱) تجزیه و تحلیل پروژه محور مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش کسوی و همکاران (۲۰۰۳) تحلیل سازمانی…