سامانه پژوهشی – ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند …

۴-۵-۲- همبستگی اسپیرمن بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیر نوجوانان جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی سبک استبدادی و مسؤلیت پذیری متغیرها ضریب همبستگی سطح معناداری(sig) سبک…

دسترسی به منابع مقالات : پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت …

مزلو[۵۴] «آبراهام مزلو» (۱۹۷۰-۱۹۰۸) نیز به مذهب و سلامت روان توجه داشت. او بر انواعی از تجارب ذهنی تمرکز داشت که می‌تواند برای فردِ دیندار،…

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده …

تعامل احساس مثبتشکلگیری وفاق اجتماعینمودار(۴-۲)ابعاد سرمایه اجتماعیهنجارهاارزشهاباورها و اعتقاداتاعتماد اجتماعیبعد فرهنگیشبکه اجتماعیبعد اجتماعیهمیاری و مشارکت اجتماعیهمبستگی و وفاق اجتماعیابعاد سرمایه اجتماعیآگاهی عمومیشادابی و امیدواری به…