مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان …

قابلیت شرح نتایج بر درک سودمندی از فناوری تاثیرگذار است.درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری دو عامل اساسی در رضایت و پذیرش فناوری می‌باشد.زنان…