فایل – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۱۶

(توانمندسازی) = a+ B1(آموزشی) +B2(پژوهشی)+B3(درمانی)در هر مرحله بررسی معادله رگرسیون برای تخمین ضرایب جامعه به کمک ضرایب نمونه و بررسی معنادار بودن ضرایب از آزمون…

جستجوی مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۱۸

پیوست۱-پرسشنامه مقایسات زوجیسنجش اثر بخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندرانپرسشنامه‌ی طرح پژوهشی (پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد)پاسخگوی گرامیبا اهدای سلامپرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، در راستای…

متن کامل – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲۱

انتقال دانشخلق و جمع آوری دانشمدیریت- ساختارمنابع انسانیحفظ و بقا دانشنمودار۲-۲- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش– موسیخانی و نادی (۱۳۹۰) در مقالهای تحت عنوان “ارزیابی…

مقاله – بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها- قسمت ۱۱

کارمندی که استفاده از فناوری را سودمند بداند رضایت بیشتری در استفاده از آن خواهد داشت. در نتیجه می‌توان فرض کرد که درک سودمندی نگرش…