دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۱۴

تشابه و تفاوت تحقیق حاضر با تحقیق چن و همکاران (۲۰۰۹) آن است که این محققان، برای ارزیابی مقایسهای عملکرد مدیریت دانش مدلی پیشنهاد دادند…

مقاله علمی با منبع : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۱۳

تسهیم دانش ۰٫۳۴۹۶۱ به کارگیری دانش ۰٫۱۳۴۸۷ درونی سازی دانش شکل ۵-۱-یافته‌های پژوهشبرای پاسخ به سوال، باید یافتههای تحقیق را ابتدا بر اساس اهمیت عناصر…

جستجوی مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۴۹

نمودار۴-۹- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل دانشکده‌ها در بعدمالی– اعداد درون جدول(۴-۱۱) بیانگر این هستند که از نظر خبرگان در بعد مالی، دانشکدههای…

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۳۸

۰٫۱۳۴ نرخ ناسازگاری ۰٫۰۳ ۰٫۰۱ ۰٫۰۰۷ ۰٫۰۱ نمودار۴-۱- درجه اهمیت فرآیندهای چرخه دانش تحت کنترل ابعاد کارت امتیازی متوازن-با توجه به اعداد جدول(۴-۳) میتوان گفت…

جستجوی مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲۷

نمودار۳-۱-گام‌های پیاده سازی مدل۳-۴-۱– گام اول: تشکیل مدل و ساختاردهی به مسألههمان‌طور که بیان شد، در این پژوهش از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شده…

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۲۰

سنجش عملکرد مدیریت دانشسطح دومنسبت درآمد به قیمتقیمت سهاممخارج D&ِRسطح سومخلقدانشذخیرهدانشتسهیمدانشبه کار گیریدانشدرونی سازیدانشسطح چهارمسازمان مورد نظررقیب ۱رقیب ۲رقیب ۳شکل۲-۸-مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش (هانگ…

سایت مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۸

بُعد نوآوری و یادگیری توانمندسازی کارکناناساتیدوضعیتITوضعیت برنامه ریزی استراتژیکنوآوری ۲-۴-۲- شاخص عملکرد مدیریت دانش:در این شاخص با اندازهگیری اثر بخشی چرخه دانش، این شاخص اندازهگیری میشود.…