متن کامل – الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت …

فصل اولکلیات، مبانی و مفاهیم نظریبیان مسالهبا توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و…