سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۴

جزنی، نسرین، (۱۳۸۸)،”مدیریت منابع انسانی”،چاپ چهارم ،نشر نی ،تهران ، ۱۹۵ – ۱۸۳٫جیریایی شراهی،حسن،(۱۳۹۰)،“بررسی عوامل موثر بر توفیق برون سپاری سخت افزارها و نرم افزارهای…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی عنصرعشق در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی- قسمت ۵

سوررئالیسم، در واقع عصیانی است در برابر تمدن غرب؛ چرا که اعضای این مکتب کسانی بودند که دوران نوجوانی آنها با جنگ جهانی اول مصادف…

دسترسی متن کامل – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

شکل (۹-۲)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۶۳۵)۲-۶-۲) داخلیعشقی(۱۳۸۸) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

جایگاه رویدادنتایج حاصله:علاقه به حامیمطلوبیت حامیاستفاده از محصولات حامیعوامل مربوط به حامی گری:تناسب میان حامی و رویدادعوامل مربوط به حامی:نگرش نسبت به حامیحضور همه جانبه…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در باشگاه …

تبلیغات توصیهای(رضایت از حامی) یکی دیگر از نتایج رفتاری حامیگری است که در برخی تحقیقات بدان اشاره شده است(الکساندر، تسایوسی و جیمز[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص). تبلیغات…

سامانه پژوهشی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در باشگاه تراکتورسازی تبریز- قسمت …

بر اساس ۳۷ معیار استفاده شده در تحقیق مشخص شد که مهمترین اهداف شرکت ها از حامی گری ورزشی عبارتند از: (۱) ایجاد آگاهی (۲)…