دسترسی متن کامل – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۹

دارای فکری: داراییهای زیر ساختی:– حق الامتیازها – فرهنگ شرکت -سیستم‌های شبکه بندی– حق تألیف – سیستمهای اطلاعاتی – فلسفه مدیریت– مارکهای تجاری – فرآیند…

دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۶

الگوبرداریبهترین تجربه مار(۲۰۰۴)پمبرن و همکاران (۲۰۰۱)آسو و همکاران (۲۰۰۱) تجزیه و تحلیل پروژه محور مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش کسوی و همکاران (۲۰۰۳) تحلیل سازمانی…